Kasutustingimused

Veebilehe kasutustingimused

Veebilehti (defineeritud allpool) vahendab klientidele Catalyst Global. Kasutades veebilehti ja/või nõustudes nende kasutustingimustega, sh privaatsustingimustega, aktsepteerite kõiki tingimusi, mis on veebilehtede kasutamisega seotud. Kui te kasutustingimustega ei nõustu, ei ole teil õigust veebilehte kasutada ning peaksite lehelt koheselt lahkuma. Catalyst Globalil on õigus kasutustingimusi aeg-ajalt vastavalt oma äranägemisele muuta ilma sellest eraldi ette teatamata. Teie kohustus on sellel veebilehel aeg-ajalt tingimused üle vaadata, sest need hakkavad kehtima alates uuendamise hetkest. Veebilehti pakub Catalyst Global ning see ja selle esindajad, tütarettevõtted, filiaalid, emaettevõtted ja nende koostööpartnerid kannavad veebilehe kasutustingimustes ühiselt nimetusi 'Catalyst Team Building', 'Catalyst Global' või 'meie'.

Mõisted

Käesolevas kokkuleppes, välja arvatud juhtudel, kui on väljendatud teistmoodi, kasutatakse järgmisi mõisteid järgmistes tähendustes:

  • 'Intellektuaalomandi õigused' tähistab autoriõigusi, patente, kaubamärke ja muid seadustest tulenevaid kaitseid äritegevusele, isiklikule mainele ja konfidentsiaalsele teabele;
  • 'Veebileht' tähistab veebilehti;
  • 'Veebilehed' tähistab kõiki veebilehti, mis on leitavad aadressidelt www.catalystglobal.com, www.catalystteambuilding.co.uk, ning ka veebilehti, mis aja jooksul lisanduvad.

Õigused

Leheküljelt leitavate materjalide ja sisu (sealhulgas, aga mitte ainult intellektuaalomandi õigused, tekstid, pildid, veebilehed, heli, tarkvara (sh koodid, liidesed ja veebilehe struktuur) ja videod, samuti nende imago, kujundus ja disain) kõik õigused kuuluvad Catalyst Globalile ja selle litsentsitud esindajatele. Kinnitate ja nõustute, et teil on lubatud kasutada materjali ja/või sisu ainult selliselt, nagu on sätestatud kasutustingimustes, või muul viisil, kui teil on selleks kirjalik luba meilt või mõnelt meie esindajalt. Samuti kinnitate, et kopeeri ega reprodutseeri materjale muul moel ega edasta, levita avalikult, kasuta kommertslikel eesmärkidel, kohanda, tõlgi, muuda, jaga ega tee materjale kõrvalistele isikutele kättesaadavaks ega loo tuletatud töid olemasolevast materjalist või selle sisust lähtuvalt.

Intellektuaalomand

Oleme kõigi veebilehega seotud intellektuaalomandi õiguste (sh kaubamärkide, teenindusmärkide, patentide, autoriõiguste, andmebaasi õiguste ja muude intellektuaalomandi õiguste) omanikud ja/või meil on õigus neid veebilehel kasutada, kui ei ole teisiti määratletud. Veebilehte kasutades kinnitate ja nõustute, et veebilehe kasutamine ei anna teile õigust kasutada veebilehelt leitavaid intellektuaalomandeid. Kui välja arvata käesolevates kasutustingimustes toodud erijuhud, on intellektuaalomandi kasutamine ja/või kopeerimine keelatud ning rikub käesolevaid kasutustingimusi ja võib rikkuda meie või kolmandate poolte intellektuaalomandi õigusi.

Kopeerimine

Te võite käesolevat veebilehte vaadata ja teha sellel esitatud sisust, teabest või materjalidest väljatrükke ainult isiklikel ja mitte ärilistel eesmärkidel. Te ei tohi sellist sisu, teavet ega materjali kopeerida, muuta, alla laadida, reprodutseerida, edastada, avalikult esitada, levitada, kohandada, tõlkida, muuta, ühendada, säilitada, müüa, jagada või teha kättesaadavaks kõrvalistele isikutele ega kasutada seda ärilistel eesmärkidel. Kõik muud õigused on kaitstud.

Teie käitumine

Te ei tohi:

(a) Kasutada veebilehte viisidel, mis põhjustavad või võivad põhjustada veebilehel tõrkeid, katkestavad või kahjustavad sellele juurdepääsu või selle funktsionaalsust või efektiivsust;

(b) Lubada kõrvalisel isikul teha teie eest midagi, mis rikub Catalyst Globali ja/või selle esindajate intellektuaalomandi õigusi;

(c) Pöördprojekteerida, dekompileerida, lahti võtta, muuta, tõlkida või muul viisil paljastada veebilehe tarkvararakenduse lähtekoodi;

(d) Ühelgi eesmärgil pildistada ega kopeerida veebilehe tarkvara (v.a. ajutiste koopiate tegemine tehnilise andmetöötluse protsessi hõlbustamiseks);

(e) Häkkida, lahti murda ega teha midagi muud, mis võib veebilehte kahjustada;

(f) Tekitada meile kohustusi ega põhjustada (terviklikult või osaliselt) meie koostöösuhete kaotamist;

(g) Kasutada viiruseid, makroviiruseid, troojalasi, ussviirusi vms, mille eesmärk on häirida arvuti normaalset töökorda või salaja pealt kuulata, võimaldada ilma loata juurdepääsu või sundvõõrandada mistahes süsteem, andmed või isikuandmed;

(h) Piirata meid oma kohustuste täitmisel kohtuotsuse või mõne muu ettekirjutusega.

Te mõistate, et kogu elektroonilise suhtluse ja sisu eest, mis teie arvutist veebilehele saadetakse, vastutate teie, mitte Catalyst Global ega mõni selle esindaja. Te kasutate veebilehte ainult seaduslikel eesmärkidel.

Lisaks ei ole teil õigust teha alljärgnevat:

1. Kasutada veebilehte ja/või meie teenuseid sobimatul, ebaseaduslikul või ebamoraalsel eesmärgil; tekitada ebameeldivusi meie teenuste kasutamisel ega kahjustada meie teenuste pakkumist;

2. Kasutada veebilehte ja/või meie teenuseid mistahes laimava, solvava või mittesobiva materjali (sh rassi, usu või seksuaalsete eelistuste osas) loomiseks, edastamiseks ja/või vahendamiseks (sh vestlustes, foorumites või muul viisil);

3. Kasutada veebilehte ja/või meie teenuseid inimeste (sh alla 18-aastaste) mistahes viisil kahjustamiseks;

4. Kasutada veebilehte ja/või meie teenuseid, et luua, edastada ja/või vahendada materjale, mis ähvardavad või soodustavad kehavigastuste tekitamist või vara hävitamist või kuritegelikku või tsiviilvastutust põhjustavat tegevust;

5. Kasutada veebilehte ja/või meie teenuseid, et luua, edastada ja/või vahendada materjale, mis rikuvad kellegi intellektuaalomandi õigusi (sh autoriõigused, kaubamärgid, patendid, ärisaladused jm intellektuaalsed omandid);

6. Kasutada veebilehte ja/või meie teenuseid, et luua, edastada ja/või vahendada soovimatuid reklaammaterjale teistele kasutajatele;

7. Kasutada veebilehte ja/või meie teenuseid, et luua, edastada ja/või vahendada materjale, mis ahistavad, laimavad, kuritarvitavad ja/või ähvardavad kedagi ja/või rikuvad kellegi õigusi (nt õigust privaatsusele) mõnel muul viisil; kasutada veebilehte ja/või meie teenuseid, et luua võltsitud pakkumisi kelleltki toodete ja/või teenuste ostmiseks või kellelegi nende müümiseks;

8. Lisada, eemaldada või muuta võrgu päiseinfot eesmärgiga petta või eksitada;

9. Kasutada veebilehte ja/või meie teenuseid, et pääseda ligi või üritada pääseda ligi võõrastele kontodele ja/või tungida ligi või üritada tungida ligi meie või kellegi teise turvameetmetele, tarkvarale, riistvarale ja/või sidesüsteemidele;

10. Kasutada veebilehte või meie teenuseid, et koguda või üritada koguda kellegi isiklikke andmeid nende teadmata ja/või nende nõusolekuta; kopeerida kuvatavat infot või andmebaasi või viia läbi muid tegevusi kasutajate nimekirjade või muude andmete hankimiseks;

11. Kasutada veebilehte ja/või meie teenuseid ükskõik milliseks tegevuseks, mis kahjustab inimeste ja/või süsteemide võimalust kasutada seda veebilehte või meie teenuseid või internetti üldiselt, sealhulgas ei tohi üles laadida viiruseid sisaldavaid faile, rikutud faile või mis tahes muid sarnaseid tarkvarasid või programme, mis võivad kahjustada teisi arvuteid;

12. Edasi müüa, kasutada teistel eesmärkidel ega jagada edasi veebilehte või meie teenuseid ilma meie eelneva kirjaliku loata;

13. Veebilehe või meie teenuste kasutamisel ajal kasutada valenime või esineda füüsilise või juriidilise isikuna, kes te tegelikult pole või keda te tegelikult ei tohi esindada;

14. Kasutada veebilehte või meie teenuseid pettuse eesmärgil; saata materjale, mis on kuritahtlikud, kahjustavad kolmandaid isikuid või sisaldavad viiruseid, kannavad poliitilisi ja/või ärilisi eesmärke; saata ahelkirju, masspostitusi või muid rämpskirju, mis võivad põhjustada pahameelt, ebamugavusi või asjatut ärevust.

Siin nimekirjas on toodud näited veebilehe või meie teenuste väärkasutamisest ning nimekiri ei ole lõplik. Kui rikute mõnda eelpool toodud nõuetest või kui leiame, et teie käitumine on veebilehe või meie teenuste suhtes väär, võime piirata, peatada või lõpetada teie juurdepääsu veebilehele ja meie teenustele ilma teid eelnevalt hoiatamata. Veebilehte kasutades aktsepteerivad kõik kasutajad eelpool toodud nõudeid. Kasutajad arvestavad ka reegleid, mis puudutavad igasuguste andmete eksportimist ükskõik millises riigis.

Fotod, soovitused, näidisjuhtumid ja muu

Catalyst Globali või selle esindajate poolt volitatud kasutajad võivad Catalysti veebilehtedele postitada pilte, soovitusi, näidisjuhtumeid ja muud sisu; iga veebilehe kasutaja võib esitada soovitusi, ideid, kommentaare, küsimusi või muud infot tingimusel, et sisu pole ebaseaduslik, nilbe, ahistav, ähvardav, laimav, ropp või intellektuaalomandi õigusi rikkuv ega kahjusta kolmandaid pooli muul viisil. Loodav sisu ei tohi olla vastuväiteid põhjustav, sisaldada viiruseid, poliitilisi ega ärilisi pakkumisi, ahelkirju, masspostitusi ega ühelgi kujul rämpsposti. Te ei tohi kasutada võltsitud e-posti aadressi ega kellegi teise identiteeti ega muul kujul eksitada loodava sisu päritolu ega enda identiteedi osas. Meil on õigus (kuid mitte kohustus) kustutada või parandada mistahes sisu igal ajal oma äranägemise järgi ja ilma teid eelnevalt teavitamata.

Kui postitate veebilehele sisu või materjale ja kui pole teisiti kokku lepitud, annate meile neid postitades tasuta tähtajatud, pöördumatud ja edasiandmist võimaldavad lihtõigused seda sisu kasutada, muuta, kohandada, avaldada, tõlkida ja luua sellele tuginedes uut sisu, mida jagada ja kasutada kõikjal maailmas nii tuntud kui ka veel tundmata meediakanalites. Te annate meile ja meie litsentsitud esindajatele õiguse kasutada nimesid, mis te esitate koos ja/või seoses sellise sisuga. Te olete nõus loobuma oma õigusest olla sisu kinnitatud autor ja õigusest rääkida kaasa sisu muutmise osas. Te loobute ka moraalsetest õigustest sisule ja kinnitate, et olete omandanud vastavasisulise kokkuleppe ka võimaliku kolmanda osapoolega, kellel on sisuga seoses autoriõigus või kes oli sellise sisu või selle osa autor. Te nõustute teostama kõiki vajalikke edasisi toiminguid eesmärgiga tagada meile ülaltoodud õigused, sh esitama meie nõudmisel vajalikke dokumente, taotlusi jmt.

Te kinnitate ja garanteerite, et:

(a) omate või kontrollite õigusi sisule ja materjalile, mida veebilehele postitate;

(b) kuupäeval, mil lisate sisu või materjale:

(i) on sisu või materjal täpne;

(ii) sisu ega materjal ei riku ühtegi Catalyst Globali tava ega käesoleva veebilehe kasutustingimusi;

(iii) sisu ega materjal ei põhjusta kahjusid ühele isikule ega üksusele (sh ei tohi sisu ega materjal olla laimav).

Käesolev veebileht võib sisaldada fotosid, soovitusi, näidisjuhtumeid ja muud sisu ('Kasutajate loodud sisu'). Me ei jälgi kasutajate loodud sisu aktiivselt. Me ei toimeta ka kolmandate osapoolte loodud sisu, e-posti suhtlust, tekstsõnumeid, uudiste alalehte, teadetetahvlit, jututuba ega muud sisu, mis on loodav või ligipääsetav meie veebilehe kaudu. Selle tulemusena võite veebilehel või selle kaudu kokku puutuda sisuga, mis on teie meelest solvav või pahakspandav. Jätame endale siiski õiguse jälgida veebilehelt leitavat kasutajate loodud sisu ja eemaldada sisu, mis meie arvates on ebasobilik, ning piirata, peatada või lõpetada teie võimaluse kasutada kasutajate loodud sisu või veebilehte üldiselt.

Kasutajate väljendatud seisukohad ja kasutajate loodud sisu ei väljenda Catalyst Globali ega selle litsentsitud esindajate seisukohti. Kõik avaldused, nõuanded ja arvamused, mida kasutajad jagavad, kuuluvad vaid neile. Me ei toeta teiste avaldusi, nõuandeid ega arvamusi ega vastuta nende eest mingil moel.

Garantii puudub

Meie (ja meie esindajad, tütarettevõtted, ametnikud, direktorid, töötajad ja agendid) ei saa tagada pidevat, katkematut ja turvalist juurdepääsu veebilehele ega meie teenustele; veebilehe toimimist võivad takistada mitmed tegurid, mis ei ole meie kontrolli all. Veebilehte ja meie teenuseid pakume nii, nagu need on, ning vastavalt nende kättesaadavusele. Loobume seadusega lubatud määral kõigist kaudsetest ja muudest garantiidest, tingimustest ja asjaoludest, sh tingimustest oskuste ja hoolsuse või teenuste osutamise õigeaegsuse osas.

Meie veebilehe ja teenuste kasutamisele ei laiene ükski kaudne kokkulepe, tingimus ega garantii (kas kohustuslik või mitte).