Riskijuhtimine

Planeeritud ja positiivne lähenemine potentsiaalsele riskile valmistab ette riskidega toimetulekuks.

risk management

Riskijuhtimine on riskide prognoosimine ja hindamine ning nende vältimiseks või mõju vähendamiseks vajalike protseduuride kindlakstegemine. Riske aitavad leevendada hästi paika pandud protseduurid ning selged eeskirjad, mis sisaldavad muuhulgas ka rollide ning kohustuste jaotust. Samuti nõuab see riskijuhtimise plaani elluviimiseks vajalikke ressursse ning töötajate pidevat koolitust.

Kogemused on näidanud, et kui projekti tasandil on kõik meeskonnaliikmed potentsiaalsete riskide kindlakstegemisel ja hindamisel kaasatud, oskavad nad riskide tekkimisel neid identifitseerida ning nendega tegeleda. Täiendava kasutegurina vähendab see ka hirmu riskide ees, mis võib omakorda pärssida innovaatilisust ning loovat mõtlemist.

Juhtimiskoolituse mängud julgustavad juhte välja töötama strateegiaid loomaks tasakaalustatud keskkond riskide võtmiseks, et soodustada oma meeskonna innovatsiooni ning loovust. Sellest tulenevalt võivad juhid kasutada meeskonnatööd arendavaid mänge, mis simuleerivad potentsiaalse riskiga olukordi, mis nõuavad nende meeskondade kõrgendatud tähelepanu ning innovaatilist lähenemist riski juhtimiseks. suuremat tähelepanu ning valmisolekut. Stressivabas õpikeskkonnas saavad indiviidid arendada oma oskusi riskide äratundmisel ning selge kommunikatsiooni ning strateegiate kasutamist nendega toimetulemiseks. See harjutab neid ning potentsiaalse riskiga ning õpetab sellega toimetulekut, selle asemel, et nende eest põgeneda. Õpitud oskusi saab omavahel arutada ning edaspidi reaalsetes situatsioonides rakendada.

Tutvuge meie lahendustega ja andke endast märku,

kui teil on erisoove või soovite alustada

meeskonna hetkeseisu kaardistamisest!

Võtke ühendust

Seotud Näidisjuhtumid